MDMA

出典: meddic

メチレンジオキシメタンフェタミン methylenedioxymethamphetamine

Wikipedia preview

出典(authority):フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』「2015/04/21 03:31:57」(JST)

wiki ja

[Wiki ja表示]

wiki en

[Wiki en表示]

Wikipedia preview

出典(authority):フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』「2015/05/16 18:45:35」(JST)

wiki ja

[Wiki ja表示]

wiki en

[Wiki en表示]

Wikipedia preview

出典(authority):フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』「2017/03/02 12:38:04」(JST)

wiki ja

[Wiki ja表示]

wiki en

[Wiki en表示]